Vai trò của Khách hàng và Đối tác có một vị trí rất quan trọng đối với Intech, chúng tôi luôn duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng phát triển.

NHÀ CUNG CẤP
KHÁCH HÀNG CHÍNH
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐỐI TÁC TÀI CHÍNH